Sáng ngày 11 tháng 3, tổ Hóa Học của trường THPT Đa Phước thực hiện chuyên đề cấp cụm: "Vận dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào chương trình hóa học phổ thông". Đến tham dự gồm 8 trường THPT trong cụm cùng tộ Hóa Học của trường. Diển giả chính của buổi hội nghị là thầy Phạm Ngọc Khoa - TTCM Hóa Học THPT Đa Phước.

Thầy Phạm Ngọc Khoa - TTCM Hóa