Kính gửi thầy cô các tài liệu có liên quan về việc góp ý kiển tham gia Dự Thảo Bộ Luật Dân Sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công Đoàn Giáo Dục Thành Phố.

1) Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến

2) Phiếu lấy ý kiến

3) Phụ lục III

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo