ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3314 /GDĐT-GDTrH
Về hướng dẫn triển khai chương trình Tiết học ngoài nhà trường bộ môn Sinh học tại Thảo Cầm viên năm học 2016 – 2017.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2016
Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện;
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).
Căn cứ Kế hoạch số 2845/KH-GDĐT-GDTrH ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai chương trình Tiết học ngoài nhà trường Bộ môn Sinh học tại Thảo Cầm viên năm học 2016 – 2017;
Căn cứ biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Thành Phố Hồ Chí Minh và Công Ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn về công tác giáo dục bảo tồn và đa dạng Sinh học trong chương trình giáo dục phổ thông; chương trình Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên giai đoạn 2016 – 2020;
Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện chương trình Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên như sau:
1. Về Nội dung chủ đề:
- 18 chủ đề của bộ môn Sinh học được tổ Hội đồng bộ môn Sinh thành phố và Trung tâm Giáo dục Vườn thú xây dựng và thẩm định trên cơ sở khoa học chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ năng hiện hành ở một số nội dung kiến thức Sinh học cấp THCS và THPT. Mỗi chủ đề đều gồm có 3 phần: mục tiêu - hoạt động – quy trình kiểm tra đánh giá.
- Trong năm học 2016 – 2017, với sự đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho chương trình tiết học ngoài nhà trường ở bộ môn Sinh học vơi các chủ đề cụ thể như sau:
+ Lớp 6 gồm có 5 chủ đề: Rễ - Nền móng của thực vật; Thân cây; Lá cây; Đa dạng thực vật; Sinh sản thực vật.
+ Lớp 7 gồm 5 chủ đề: Khám phá thế giới động vật không xương sống; Đa dạng sinh học các lớp Cá, Lưỡng cư, Bò sát; Vẻ đẹp của các loài chim; Tìm hiểu về các loài thú; Khám phá thế giới động vật có xương sống.
+ Lớp 9 gồm 4 chủ đề: Nhân tố sinh thái; hệ sinh thái; ứng dụng di truyền học trong chọn giống, biến dị.
+ Lớp10 gồm 2 chủ đề: Thế giới sinh vật rất đa dạng và phong phú - Chúng ta cần phải làmgì để bảo tồn sự đa dạng sinh vật; Đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống – Tế bào. Những điều kì diệu mà có lẽ em chưa được khám phá?
+ Lớp 11 gồm 2 chủ đề: Giải mã những hoạt động kỳ thú của động vật (tập tính động vật); Cảm ứng ở thực vật (hướng động, ứng động).
+ Lớp 12 gồm 2 chủ đề: Thể đột biến; Anh em?(tiến hóa).
Các chủ đề còn lại đang tiết tục xây dựng và đầu tư cơ sở vật chất và đưa vào triển khai trong những năm học tiếp theo.
Nội dung chi tiết các hoạt động của từng chủ đề sẽ được triển khai chi tiết khi học sinh đăng kí tham gia thực hiện chương trình.
2. Về việc kiểm tra đánh giá và sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình đánh giá học sinh.
- Quy trình chung kiểm tra đánh giá các chủ đề Sinh học trong Thảo Cầm Viên được xây dựng như sau: Học sinh đăng kí – học sinh nhận nhiệm vụ học tập – học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập (thái độ và kết quả từng hoạt động) – kết quả bài kiểm tra cuối chủ đề ( qui trình chỉ áp dụng cho các chủ đề bộ môn Sinh học được xây dựng tại Thảo Cầm Viên, không sử dụng đánh giá này cho các nội dung học khác).
- Nội dung đánh giá và hệ số qui đổi được thực hiện cụ thể từng chủ đề khi học sinh đăng kí tham gia chương trình.
- Kết quả kiểm tra đánh giá như trên có thể vận dụng cho điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1) hoặc định kỳ (hệ số 2) theo kế hoạch giáo dục của tổ bộ môn.
3. Thực hiện
- Các trườngTHCS, THPT đăng kí thực hiện các chủ đề tiết học ngoài nhà trường tại thảo cầm viên trên cổng thông tin của sở tại http://trainghiemsangtao.hcm.edu.vn (vào mục chuyên môn  trải nghiệm sáng tạo  tiết học ngoài nhà trường) về thời gian, số lượng và nội dung chủ đề để ban điều hành chương trình sắp xếp bố trí thực hiện cho tiết học đạt kết quả tốt nhất.
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia, hện tại Ban điều hành chương trình xây dựng 02 chương trình:
+ Chương trình nữa ngày.
+ Chương trình 01 ngày.
Nội dung chương trình các đơn vị tham khảo trên cổng thông tin điện tử: http://gdtrunghoc.hcm.edu.vn (vào mục chuyên môn  trải nghiệm sáng tạo  tiết học ngoài nhà trường)
- Kinh phí thực hiện chương trình, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn liên Sở của năm học 2016 – 2017.
Mọi chi tiết liên hệ ban điều hành chương trình:
- Ông Hồ Tấn Minh – chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 0909881283, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Ông Nguyễn Đình Thế - Phó Giám đốc TT Giáo dục vườn thú – Thảo Cầm viên, điện thoại 0907427329, mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. - Ông Nguyễn Văn Phúc – Ban điều hành chương trình, điện thoại 0937886722, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. - Bà Ngô Thị Hương - Ban điều hành chương trình, điện thoại 0908925758 - 0938570968, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nhận được công văn, đề nghị lãnh đạo các đơn vị hướng dẫn bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc theo tinh thần công văn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VP, TrH.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Nguyễn Văn Hiếu
HƢỚNG DẪN QUY TRÌNH THỰC HIỆN TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƢỜNG
TẠI THẢO CẦM VIÊN CHO CÁC TRƢỜNG THCS, THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017
1. Phân công nhiệm vụ thực hiện tiết học ngoài nhà trƣờng của Ban Điều Hành
THẢO CẦM VIÊN: Phụ trách công tác chuyên môn tại Thảo Cầm Viên:
+ Chuẩn bị nội dung bài giảng, cơ sở vật chất phục vụ cho bài giảng;
+ Bố trí giảng viên giảng dạy hoạt động;
+ Xây dựng các trạm kiến thức, xây dựng bảng đồ trạm hoạt động cho các nhóm học sinh.
+ Chấm bài trắc nghiệm cuối chủ đề được thực hiện tại Thảo Cầm Viên.
PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC:
Phân công ông Hồ Tấn Minh – chuyên viên bộ môn Sinh và hội đồng Bộ Môn hướng dẫn tổ bộ môn Sinh trường đăng kí quy trình thực hiện chương trình:
- Các bước chuẩn bị của nhà trường trước khi đi đến Thảo Cầm Viên (Tổ trưởng tổ Sinh trường đăng kí liên hệ với Ban đièu hành để được hướng dẫn)
- Các bước đánh giá hoạt động của học sinh khi tham gia tiết học.
Tiếp nhận và điều chỉnh nội dung, chương trình sau khi thực hiện chương trình.
BAN ĐIỀU HÀNH CHƢƠNG TRÌNH:
- Chủ động liên hệ với nhà trường đăng kí, hướng dẫn các bước thực hiện tiếp theo cho nhà trường.
- Phân công nhân sự hỗ trợ các trường thực hiện.
- Thực hiện các dịch vụ cho học sinh: Nước uống, sữa, bảo hiểm, vé vào cổng và phương tiện vận chuyển (nếu đơn vị có nhu cầu)
Photo bài thu hoạch cho học sinh, hỗ trợ giáo viên thu bài thu hoạch của học sinh.
2. Quy trình thực hiện
Bước 1: chuẩn bị
 Trường THCS, THPT chọn lựa chủ đề theo công văn 3314 /GDĐT-GDTrH, theo khối, thời gian cụ thể
 Trường THCS, THPT đăng kí lên trang thông tin của sở qua địa chỉ: http://trainghiemsangtao.hcm.edu.vn số lượng, thời gian và để lại số điện thoại tổ trưởng bộ môn sinh của nhà trường để ban điều hành liên lạch và hướng dẫn các bước thực hiện.
 Ban điều hành sẽ liên lạc với nhà trường để hướng dẫn thực hiện chương trình.
 Tổ Sinh nhà trường thực hiện các bước chuẩn bị cho học sinh trước khi đến thảo cầm viên học tập.
 Phân xe, phân nhóm (mỗi nhóm học sinh 10 học sinh), mỗi xe là một nhóm lớn để tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 2: thực hiện
 Ban điều hành cử nhân sự hỗ trợ nhà trường đưa học sinh đến Thảo Cầm Viên, bàn giao cho Ban điều hành tại Thảo Cầm Viên tổ chức hoạt động học cho học sinh.
 Thực hiện các hoạt động học tập cho học sinh và thu bài thu hoạch.
Bước 3: Đánh giá và rút kinh nghiệm
 Giáo viên Tổ Sinh tại trường đánh giá kết quả từng hoạt động, tính điểm số quy đổi cho học sinh theo qui định.
 Thảo Cầm viên chấm bài kiểm tra cuối cùng cho học sinh và gửi mail cho nhà trường.
Các trường hoàn thành xong, thực hiện phiếu thăm dò ý kiến để thưc hiện rút kinh nghiệm.
NỘI DUNG CÁC CHỦ ĐỀ THỰC HIỆN DẠY HỌC
TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƢỜNG TẠI THẢO CẦM VIÊN
Học kỳ 1:
Khối 6:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 9
Rễ ở thực vật
Rễ - Nền móng của cây.
Tháng 10
Thân ở thực vật
Thân -
Tháng 11
Lá ở thực vật
Lá - Nhà máy chế tạo của cây.
Tháng 12
Lá ở thực vật
Lá - Nhà máy chế tạo của cây.
Tháng 01
Đa dạng thực vật
Khối 7:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 10
Động vật không xương sống
Khám phá thế giới động vật không xương sống
Tháng 11
Động vật không xương sống
Khám phá thế giới động vật không xương sống
Tháng 12
Động vật không xương sống
Khám phá thế giới động vật không xương sống
Tháng 01
Cá, Lưỡng cư, Bò sát
Đa dạng sinh học các lớp Cá, Lưỡng cư, Bò sát
Khối 9:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 10
Biến dị
Sự khác biệt quanh ta
Tháng 11
Ứng dụng di truyền học
Công nghệ tế bào
Tháng 12
Khối 10:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 10
Sự đa dạng sinh học.
Tìm hiểu sự đa dạng sinh học.
Tháng 11
Đơn vị tổ chức cơ bản của sự sống- Tế bào.
Quan sát tế bào thực vật. Sự đóng - mở của khí khổng.
Tháng 12
Sự đa dạng sinh học.
Tìm hiểu sự đa dạng sinh học.
Tháng 01
Sự đa dạng sinh học.
Tìm hiểu sự đa dạng sinh học.
Khối 11:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 11
Tháng 12
Giải mã những hoạt động kì thú của động vật
Tập tính ở động vật
Tháng 01
Giải mã những hoạt động kì thú của động vật
Tập tính ở động vật
Khối 12:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 10, 11
Biến dị
Tháng 12
Bằng chứng tiến hoá
Liệu có phải tất cả chúng ta đều là anh em?
Học kỳ 2:
Khối 6:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 02
Đa dạng thực vật
Tháng 03
Sinh sản ở thực vật
Tháng 04
Khối 7:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 02
Lớp Chim
Vẻ đẹp của các loài chim
Tháng 03
Lớp Thú
Tìm hiểu về các loài thú
Tháng 04
Động vật có xương sống
Khám phá thế giới động vật có xương sống
Khối 9:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 01
Nhân tố sinh thái
Nhân tố sinh thái
Tháng 02
Hệ sinh thái
Tấm thảm nhung của Nữ Thần Gaia
Khối 10:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 02
Tháng 03
Tháng 04
Khối 11:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 02
Cảm ứng ở thực vật
Tháng 03
Sinh sản ở sinh vật
Tháng 04
Khối 12:
Thời gian
Nội dung chủ đề
Chƣơng trình gợi ý
Tháng 02
Nhân tố sinh thái
Nhân tố sinh thái
Tháng 03
Hệ sinh thái
Tháng 04
CHƢƠNG TRÌNH TIẾT HỌC NGOÀI NHÀ TRƢỜNG
TẠI THẢO CẦM VIÊN
---***----
Chương trình 01 buổi
(Buổi sáng hay buổi chiều theo sự bố trí của nhà trường)
Số lượng tối đa: 300 học sinh một khối
Đơn vị nào đi nhiều hơn 300 liên hệ trực tiếp Ban điều hành để được hướng dẫn
A. Quy trình đăng ký tham dự chương trình
1. Nhà trường chọn các chủ đề theo khối lớp muốn tổ chức cho học sinh tham gia Tiết học ngoài nhà trường tại thảo cầm viên ở bộ môn Sinh.
2. Nhà trường chọn thời gian cụ thể để thực hiện chương trình cho khối lớp. Đăng ký trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành Phố Hồ Chí Minh theo hương dẫn sau:
Nhà trường vào trang http://trainghiemsangtao.hcm.edu.vn và thực hiện các nội dung đăng kí.
Lưu ý: nhà trường lựa chọn nội dung phù hợp với kế hoạch giáo dục của bộ môn Sinh học của nhà trường.
B. Nội dung chƣơng trình:
1. Nội dung chuẩn bị tại cơ sở:
 Ban điều hành sẽ liên hệ với nhà trường sau khi đăng ký, bàn giao nội dung cần chuẩn bị cho tổ bộ môn sinh tại nhà trường để sinh hoạt vơi các em học sinh trước khi đến Thảo cầm viên.
 Thầy cô bộ môn phụ trách chia nhóm học sinh, một nhóm không quá 10 học sinh, bầu nhóm trưởng, nhóm phó.
 Thầy cô bộ môn Sinh hướng dẫn học sinh sinh hoạt nhóm, hoàn thành nội dung hoạt động được giao trong nhiệm vụ học tập của chủ đề.
2. Nội dung thực hiện
 Đúng giờ hẹn xe rước học sinh đến Thảo Cầm Viên, phát tài liệu và bản đồ trên xe.
 Đến Thảo Cầm Viên, hướng dẫn viên và giáo viên bố trí học sinh theo bản đồ phân bố riêng cho từng xe đến đến các trạm học tập của mình.
 Tại mỗi trạm học tập các em nghe hướng dẫn của giáo viên quản trạm hướng dẫn thực hiện hoạt động, ghi chép và thu mẫu theo hướng dẫn.
Chƣơng trình trải nghiệm sáng tạo năm học 2016 - 2017
 Để hoàn thành bài thu hoạch, khi cần in các hình ảnh, nội dung báo cáo học sinh xem sơ đồ vị trí máy in máy tính để thực hiện.
 Khi hoàn thành các hoạt động, học sinh hoàn tất một bài thu hoạch cuối chủ đề và nộp lại cho giáo viên.
Kết quả kiểm tra đánh giá được tính như sau:
Quá trình
Điểm tối đa
Hệ số qui đổi
Điểm tích lũy
Đăng kí tham gia chương trình học
10
0.1
Học sinh nhận nhiệm vụ học tập và thực hiện nhiệm vụ học tập.(tinh thần, thái độ tham gia)
10
0.2
Kết quả của từng hoạt động học tập
10
0.4
Bài thu hoạch cuối chủ đề
10
0.3
3. Sử dụng điểm kiểm tra đánh giá: thực hiện theo kế hoạch số 2845/KH-GDĐT-TrH ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Chi phí tham gia chƣơng trình:
4.1. Đối với các trường THCS, THPT không cần xe đưa đón chi phí dự kiến 105.000đ/học sinh
Chi phí bao gồm:
- Vé vào cổng, chi phí hướng dẫn, tài liệu, nước uống, 01 hộp sữa và chi phí bảo hiểm cho học sinh.
- Chi phí hỗ trợ cho giáo viên tham gia(45 học sinh/01 giáo viên)
4.2. Đối với các trường THCS, THPT có xe đưa đón dự kiến 175.000đ/ học sinh.
Chi phí bao gồm:
- Vé vào cổng, chi phí hướng dẫn, tài liệu, nước uống, 01 phần ăn sáng nhẹ và chi phí bảo hiểm cho học sinh.
- Chi phí hỗ trợ cho giáo viên tham gia(45 học sinh/01 giáo viên)
Thắc mắc liên hệ Ban điều hành chương trình:
- Ông Hồ Tấn Minh – chuyên viên phòng Giáo dục Trung học, điện thoại 0909881283, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
- Ông Nguyễn Đình Thế - Phó Giám đốc TT Giáo dục vườn thú – Thảo Cầm viên, điện thoại 0907427329, mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.., số điện thoại Trung tâm Giáo dục Vườn Thú 08.39100885 - Ông Nguyễn Văn Phúc – Ban điều hành chương trình, điện thoại 0937886722, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. - Bà Ngô Thị Hương - Ban điều hành chương trình, điện thoại 0908925758 - 0938570968, mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tin tức từ Bộ Giáo Dục

Tin tức - Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo