Sáng : 7h30 đến 11h30

Chiều : 13h30  đến 16h30

* Lịch mượn trả sách :

Mượn sách : Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Trả sách : Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7